Rreth nesh

Arsyet kryesore për të regjistruar një anije nën Flamurin e Qipros

Ka disa gjëra që duhet të merren parasysh se kush vendos për një vend / flamur për të regjistruar jahtin tuaj.

 • Kosto e ulët e regjistrimit
 • Nuk ka taksë mbi fitimet nga operacioni
 • Nuk ka taksë mbi të ardhurat për pagat e ekuipazhit
 • Skema e taksës së favorshme të tonazhit
 • Asnjë detyrë pullash në hipotekën e anijes
 • Zyra detare në të gjithë botën
 • Mbrojtja e hipotekës për huadhënësit
 • Flamuri i BE-së
 • Klasifikimi i flamurit të Qipros në Listën e Bardhë të Memorandumeve të Parisit dhe Tokios dhe përjashtimi nga "Lista e Shteteve të Flamurit të synuar" të Gardës Bregdetare amerikane që rezulton në më pak inspektime të anijeve dhe më pak vonesa në portet e të dy memorandumeve dhe të SH.B.A. .
 • Zyrat detare në New York, London, Rotterdam, Piraeus, Bruksel dhe Hamburg që ofrojnë shërbime për anijet e Qipros.
 • Një rrjet inspektorësh lokalë të anijeve Qipro, që mbulojnë porte të rëndësishme në të gjithë botën me qëllim të sigurimit të një kontrolli efikas dhe efektiv të anijeve qipriote dhe për të shmangur ndalimet nga kontrolli i shtetit port.
 • Nënshkrues i të gjitha konventave detare ndërkombëtare për sigurinë dhe parandalimin e ndotjes.
 • Marrëveshje bilaterale me 26 vende, përmes të cilave anijet qipriote marrin trajtim kombëtar ose kombëtar të favorizuar në portet e vendeve të tjera. Këto marrëveshje me vendet furnizuese të punës parashikojnë kushte specifike të punësimit të cilat janë të dobishme për pronarët e anijeve dhe detarët.
 • Ofrimi i shërbimeve efikase dhe cilësore nga Departamenti i Transportit Tregtar

Kushtet e pronësisë:
Një anije mund të regjistrohet në Regjistrin e Anijeve të Qipros vetëm nëse:

A) Më shumë se pesëdhjetë përqind (50%) të aksioneve të anijes zotërohen:

 • nga qytetarët qipriotë ose
 • nga shtetas të Shteteve të tjera Anëtare1 të cilët në rastin e të mos qenit banorë të përhershëm të Republikës do të kenë caktuar një përfaqësues të autorizuar në Republikën e Qipros, ose

B) Gjithsej (100%) e aksioneve të anijes zotërohen nga një ose më shumë korporata, të cilat janë themeluar dhe operojnë:

 • në përputhje me ligjet e Republikës së Qipros dhe kanë zyrën e tyre të regjistruar në Republikë, ose
 • në përputhje me ligjet e çdo Shteti tjetër Anëtar dhe kanë zyrën e tyre të regjistruar, administratën qendrore ose vendin kryesor të biznesit brenda Zonës Ekonomike Evropiane dhe të cilat ose do të kenë caktuar një përfaqësues të autorizuar në Qipro ose menaxhimi i anijes i është besuar plotësisht një Qipriote ose një kompani e administrimit të anijeve të Komunitetit që ka vendin e saj të biznesit në Qipro, ose
 • jashtë Qipros ose jashtë ndonjë Shteti tjetër Anëtar, por i kontrolluar nga qytetarë qipriotë ose qytetarë të Shteteve Anëtare, ose kanë caktuar ose një përfaqësues të autorizuar në Qipro, ose menaxhimi i anijes i është besuar plotësisht një Qiprije ose një kompani të administrimit të anijeve të Komunitetit që ka vendin e saj të biznesi në Qipro. Korporata konsiderohet se kontrollohet nga qipriotët ose qytetarët e ndonjë shteti tjetër anëtar, kur më shumë se pesëdhjetë përqind e aksioneve të saj janë pronë e Qipriotëve ose qytetarëve të ndonjë Shteti tjetër Anëtar ose kur shumica e Drejtorëve të korporatës janë shtetas qipriotë ose qytetarë të çdo Shteti tjetër Anëtar.


 • Hipotekat mbi anijet:
  Pasi të jetë regjistruar një anije nën flamurin e Qipros, mund të krijohet një hipotekë duke siguruar një kredi ose detyrime të tjera financiare me kushte të dakorduara nga palët, pa pasur nevojë për lejen e kontrollit të këmbimit. Krijimi i një hipoteke sipas ligjeve qipriote nuk lejohet për anijet e regjistruara paralelisht në Regjistrin e Anijeve të Qipros.

  Kufiri i moshës së anijeve:
  Anijet e çdo madhësie dhe lloji mund të regjistrohen në Regjistrin e Anijeve në Qipro ose Librin e Posaçëm të Regjistrimit Paralel për aq kohë sa ato përputhen me dispozitat e përfshira në legjislacionin e anijeve tregtare dhe rrethet e Departamentit të Transportit Tregtar (DMS) dhe të kënaqin kushte të caktuara sipas moshës dhe llojit të tyre

  Shoqëritë e njohura të klasifikimit:
  Duhet të theksohet se anija duhet të klasifikohet me një nga shoqëritë e klasifikimit që njeh Qeveria Qipriote. Këto janë ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA DHE RS.

  Llojet e regjistrimit:

  Regjistrimi i përkohshëm i një anijeje mund të mbetet në fuqi për gjashtë muaj. Pas kësaj, ajo mund të rinovohet një herë, për tre muaj të tjerë.

  Regjistrim i përhershëm . Regjistrimi i përhershëm i një anije të regjistruar përkohësisht duhet të bëhet brenda 6 muajve (ose 9 muaj nëse është marrë zgjatja 3 muaj) nga data në të cilën ajo ishte regjistruar përkohësisht.

  Regjistrimi Paralel (Bareboat): Legjislacioni i Qipros parashikon të dy format ose regjistrimin me varka të pranuara ndërkombëtarisht, p.sh. regjistrimi “Paralel-në” dhe regjistrimi “Paralel-jashtë” i anijeve, me kusht që të përmbushen disa parakushte të caktuara.

  Regjistrimi paralel në sigurim ofron mundësinë që një anije me flamur të huaj në kartën e zhveshur me varkë një ndërmarrje Qipro Transporti të regjistrohet paralelisht nën flamurin e Qipros për një periudhë, zakonisht prej 2 vjetësh. Regjistrimi Paralelizëm ofron mundësinë për pronarët e anijeve të Qipros që të nxjerrin me varkë kartat e tyre te një person apo kompani e huaj dhe të bëjnë një regjistrim "Paralel" në një regjistër të huaj për kohëzgjatjen e pjesës së statutit.


Të gjitha Metodat e Pagesave Ndërkombëtare të Pranuara