Σχετικά με εμάς

Κύριοι λόγοι για την εγγραφή ενός σκάφους κάτω από την Κυπριακή σημαία

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξεταστούν ποιος αποφασίζει σε μια χώρα / σημαία να δηλώσει το γιοτ σας.

 • Χαμηλό κόστος εγγραφής
 • Δεν υπάρχει φόρος επί των κερδών από τη λειτουργία
 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος για τους μισθούς του πληρώματος
 • Ευνοϊκό καθεστώς φόρου χωρητικότητας
 • Δεν υπάρχει τέλος χαρτοσήμου για υποθήκη πλοίου
 • Ναυτιλιακά γραφεία σε όλο τον κόσμο
 • Προστασία υποθηκών για δανειστές
 • Σημαία της ΕΕ
 • Ταξινόμηση της κυπριακής σημαίας στον Λευκό Κατάλογο των Μνημονίων του Παρισιού και του Τόκιο και αποκλεισμός από τον «Κατάλογο Σταθερών Κρατών Σημαίας» της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ με αποτέλεσμα λιγότερες επιθεωρήσεις των πλοίων και λιγότερες καθυστερήσεις στα λιμάνια των ΜΣ και των ΗΠΑ .
 • Ναυτιλιακά γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Ρότερνταμ, τον Πειραιά, τις Βρυξέλλες και το Αμβούργο που προσφέρουν υπηρεσίες σε κυπριακά πλοία
 • Δίκτυο τοπικών επιθεωρητών κυπριακών πλοίων, που καλύπτει σημαντικούς λιμένες παγκοσμίως, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και αποτελεσματικός έλεγχος των κυπριακών σκαφών και να αποφευχθούν οι κρατήσεις από τον έλεγχο του κράτους του λιμένα.
 • Υπογράφει όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Διμερείς συμφωνίες με 26 χώρες, μέσω των οποίων τα κυπριακά πλοία λαμβάνουν μεταχείριση είτε σε εθνικό είτε σε ευνοϊκό έθνος σε λιμένες άλλων χωρών. Οι συμφωνίες αυτές με χώρες που προμηθεύουν εργατικό δυναμικό προβλέπουν ειδικούς όρους απασχόλησης που είναι επωφελείς τόσο για τους εφοπλιστές όσο και για τους ναυτικούς.
 • Αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Όροι ιδιοκτησίας:
Ένα σκάφος μπορεί να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων μόνο εάν:

Α) Πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών του πλοίου ανήκουν:

 • από Κύπριους πολίτες ή
 • από πολίτες άλλων κρατών μελών1 οι οποίοι, σε περίπτωση μη μονίμου κατοίκου της Δημοκρατίας, θα έχουν ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Κυπριακή Δημοκρατία ή

Β) Το σύνολο (100%) των μετοχών του πλοίου ανήκει σε μία ή περισσότερες εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν:

 • σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία, ή
 • σύμφωνα με τους νόμους οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και είτε έχουν διορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Κύπρο είτε έχουν διαχειριστεί πλήρως το πλοίο κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων που έχει την έδρα της στην Κύπρο, ή
 • εκτός Κύπρου ή εκτός οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους αλλά ελεγχόμενο από Κύπριους πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών και είτε έχουν διορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Κύπρο είτε διοίκηση του πλοίου ανατίθεται πλήρως σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων που έχει την έδρα της επιχειρήσεων στην Κύπρο. Η εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχεται από Κυπρίους ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους μέλους, όταν πάνω από το πενήντα τοις εκατό των μετοχών της ανήκει σε Κύπριους ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους μέλους ή όταν η πλειοψηφία των Διευθυντών της Εταιρείας είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.


 • Υποθήκες στα πλοία:
  Μόλις ένα πλοίο έχει εγγραφεί κάτω από την κυπριακή σημαία, μπορεί να δημιουργηθεί υποθήκη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα δάνειο ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την ανάγκη άδειας ελέγχου συναλλάγματος. Η δημιουργία υποθήκης σύμφωνα με τους Κυπριακούς νόμους δεν επιτρέπεται σε πλοία που είναι καταχωρημένα παράλληλα στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων.

  Όριο ηλικίας των σκαφών:
  Τα σκάφη οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου μπορούν να καταχωρηθούν στο Κυπριακό Μητρώο Πλοίων ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Εγγραφής, εφόσον συμμορφώνονται με τις διατάξεις της εμπορικής ναυτιλιακής νομοθεσίας και των εγκυκλίων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (DMS) και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο τους

  Αναγνωρισμένοι οργανισμοί ταξινόμησης:
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σκάφος πρέπει να ταξινομηθεί με έναν από τους νηογνώμονες που αναγνωρίζει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Αυτά είναι ABS, BV, CCS, DNV GL, KR, LR, NK, PRS, RINA και RS.

  ΤΥΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  Η προσωρινή εγγραφή πλοίου μπορεί να παραμείνει σε ισχύ για έξι μήνες. Στη συνέχεια, μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, για άλλους τρεις μήνες.

  Μόνιμη εγγραφή . Η μόνιμη εγγραφή πλοίου που έχει καταχωρηθεί προσωρινά πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών (ή 9 μηνών, εάν έχει ληφθεί η παράταση 3 μηνών) από την ημερομηνία κατά την οποία είχε προσωρινά καταχωρηθεί.

  Παράλληλη εγγραφή (Bareboat): Η Κυπριακή νομοθεσία προβλέπει τη διεθνή αποδοχή των δύο μορφών ή της νηολόγησης γυμνού πλοίου, π.χ. την εγγραφή "Parallel-in" και την "Parallel-out" εγγραφή σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

  Η παράλληλη εγγραφή προσφέρει τη δυνατότητα σε αλλοδαπό σκάφος σημαίας σε πλοίο ναυσιπλοΐας σε Κυπριακή Ναυτιλιακή Εταιρεία να εγγραφεί παράλληλα υπό κυπριακή σημαία για περίοδο, συνήθως 2 ετών. Η καταχώριση με Parallel-out παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες Κυπριακών πλοίων να μεταφέρουν το σκάφος σε αλλοδαπό άτομο ή εταιρεία και να πραγματοποιούν "Παράλληλη" εγγραφή σε αλλοδαπό νηολόγιο για τη διάρκεια του τμήματος ναύλωσης.


Αποδεκτές όλες οι διεθνείς μέθοδοι πληρωμής